Privacy

Hoe wij omgaan met uw gegevens
Ballyshannon heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy uiterst serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen onze website met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Ballyshannon worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Ballyshannon beschikbaar stelt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Statistieken
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft. Op basis van deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld onderzoeken welke pagina's het meest worden bekeken.

Verkregen informatie
Verkregen informatie wordt enkel gebruikt om uw vragen te kunnen beantwoorden en/of de inhoud van onze website in het algemeen te verbeteren. De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor bijvoorbeeld commerciele doeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Beveiliging gegevens
Ballyshannon heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie te voorkomen die wij ontvangen op onze website.

Opvragen gegevens
Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Als u deze wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen, om te informeren naar de procedure.

Ballyshannon kan de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens wij uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u vind dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.


How we handle your data
Ballyshannon has prepared this privacy statement to demonstrate that we take your privacy very seriously. The following explains how we handle personal information within our website.

All data collected by Ballyshannon will be kept in strict confidence and will not be loaned, rented or sold, nor made public in any way. The information you make available to Ballyshannon will be treated with the utmost care.

Statistics
When you visit our website, we store all information relating to the pages you have consulted on our site. Based on this data, we can, for example, investigate which pages are viewed the most.

Information obtained
Information obtained is only used to answer your questions and/or to improve the content of our website in general. The information is not passed on to other organizations for commercial purposes, for example.

We have no partnerships or special relationships with third parties on the Internet.

Security data
Ballyshannon has implemented the necessary security measures to prevent the loss, unauthorized use or alteration of information that we receive on our website.

Request data
Upon request, we will grant you access to any information we hold about you. If you wish to receive it, please contact us to inquire about the procedure.

Ballyshannon may use the information for new purposes not yet provided for in our privacy policy. In that case, we will contact you before using your data for these new purposes, to inform you of the changes to our privacy policy and to give you the opportunity to refuse your participation. .

If you feel that our site does not comply with our privacy policy, please contact us.